Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 34η συνεδρίαση 14ης Οκτωβρίου 2019

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 14.10.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται:

      • στην άμεση ανάγκη παράδοσης της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
      • Στη χρονική δέσμευση για απάντηση στον ανάδοχο.
  1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης με αριθμό πρωτ. 8992/10-5-2019 για την “προμήθεια μεγάλων οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας (απορριμματοφόρα, αρπάγη, φορτηγό) μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς βάσης” σε οκταετή.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος