Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 33η συνεδρίαση 18ης Σεπτεμβρίου

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 18.9.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς υπηρεσιών AFFAISS.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Όρων Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο ”Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δήμου Μαραθώνα”
  3. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Όρων Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο ”Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου στον Δήμο Μαραθώνα για το έτος 2018”
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια της ομάδας Α’ του ηλεκτρολογικού υλικού (οριστικός ανάδοχος).

Ο  Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας  Ψηνάκης