Οικονομική Επιτροπή | 33η συνεδρίαση 20 Οκτωβρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 33/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 20/10/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι η υποβολή της πρότασης πρέπει να έχει γίνει έως τις 31.10.2022, 18:00 μ.μ.

  1. Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Μαραθώνος, στην υπ’ αρ.Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7954/12-07-2022 με κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.12 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5957 Πρόσκληση της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort».

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •