Οικονομική Επιτροπή | 33η συνεδρίαση 21 Σεπτεμβρίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 21/9/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών προγράμματος GENESIS και συστήματος Δημοσιολογιστικής παρακολούθησης για το έτος 2020 και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς αθλητικού υλικού για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος από την ΑΜΚΕ ΑΙΓΕΑΣ.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς μεταφοράς των πράσινων αποβλήτων του Δήμου Μαραθώνος από την εταιρεία AGRICULT COMPOST I.K.E.
 4. Λήψη απόφασης για την μερική ανάκληση της 163-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση του Δήμου με την υπ. Αριθμ απόφ. 1109/2020 της ΑΕΠΠ.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια Τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του προσώπων και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες Α1.1, Α2.1, Γ1.1, Γ1.2, Γ2.1, Γ2.5, Δ1.1 και Ε1.1 σε συμμόρφωση με την υπ. Αριθμ απόφ. 1109/2020 της ΑΕΠΠ.
 6. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης  και ορισμός υπόλογου.
 7. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 9894/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 6ο Μονομελές).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού  έτους 2021.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας: 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤΤ088 με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια».
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, του έργου «Κατασκευή τροφοδοτικού Αγωγού Ύδρευσης οικισμού Δικαστών & Εισαγγελέων λόγω λειψυδρίας» για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς σε μονάδα επεξεργασίας ογκωδών και άλλων απορριμμάτων – μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που εναποτίθενται σε μισθωμένα από την ίδια εταιρεία προσωρινά μέσα αποθήκευσης.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •