Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 33η Συνεδρίαση 23ης Οκτωβρίου 2017 (επανάληψη)

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 23/10/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος πληρωμής για την πληρωμή των ΕΛΤΑ και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 2. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ποσού 2.076,94€ για την επισκευή μηχανήματος έργου από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου «Αιγέας». (19/2017 Απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Γραμματικού)
 4. Λήψη απόφασης για την εξέταση αιτιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του έργου: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ”
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (ομάδες 4 & 6).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού (β’ φάση) της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων έτους 2017.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού 2018 μετά την ενσωμάτωση της σχετικής γνώμης του Παρατηρίου (846/29-09-2017έγγραφο).
 8. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα πραγματοποίηση της δαπάνης για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ ” για την ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
 9. Λήψη Απόφασης για διορισμό εξειδικευμένου δικηγόρου, σύμφωνα με τη με αριθμό 181/2017 Α.Δ.Σ.: α) για την εκπροσώπηση του Δήμου Μαραθώνος κατά την εκδίκαση των Προσφυγών/Αγωγών (9) της «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, β) για τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την παραλαβή του έργου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ».
 10. Λήψη απόφασης για άσκσηση αγωγής/προσφυγής του Δήμου Μαραθώνος κατά της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και διορισμός εξειδικευμένου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση αυτής σύμφωνα και με τη με αριθμό 181/2017 Α.Δ.Σ.
 11. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2017 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 12. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2017 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 13. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ποσού 2.500€ για την κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου του Δήμου Μαραθώνος στην ετήσια έκθεση MARATHON EXPO.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Μάκρης.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του σχολάζοντος περιπτέρου επί της Λ. Μαραθώνος (έμπροσθεν Αγ. Κωνσταντίνου).
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 17. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς αγάλματος από την Κα. Ιολάνθη Παπαδοπούλου.
 18. Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Μαραθώνος στη συζήτηση της ανακοπής-αντιρρήσεων (ΓΑΚ 61541/2014, ΑΚΔ 8821/2014) του Δήμου Μαραθώνος κατά Βενέρη κατά της με αριθμ. 16732/2014 διαταγής πληρωμής του ΜΠρΑθ, της από 22-5-14 επιταγής και του κατασχετήριου που κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 30.5.2014, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στη διάσιμο της 14.11.2017.
 19. Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Μαραθώνος στη συζήτηση της ανακοπής-αντιρρήσεων (ΓΑΚ 60230/2014, ΑΚΔ 8451/2014) του Δήμου Μαραθώνος κατά Μάγκα και κατά των από 12-5-2014 δηλώσεων κατασχέσεως εις χείρας τρίτου που απευθύνονται στην Eurobank, στην Εθνική Τράπεζα, στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Alpha Bank, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στη διάσιμο της 31.10.2017.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •