Οικονομική Επιτροπή | 34η συνεδρίαση 14 Οκτωβρίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 34/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 14/10/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται

 1. στην αναγκαιότητα εκπροσώπησης του Δημάρχου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.
 2. Στην άμεση ανάγκη ολοκλήρωσης των διαγωνισμών συντήρησης αντλιοστασίων και προμήθεια ειδών ευπρεπισμού.
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Νο 5 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος (οριστικός ανάδοχος).
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση & τον εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών δήμου Μαραθώνος & την επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού του αντλιοστασίου πυρόσβεσης της Ε΄ κατασκήνωσης για την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και και την επανάληψη αυτού, με τροποποίηση ή μη των όρων του.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Δημάρχου – Αντιδημάρχου στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ με τίτλο «Οργάνωση στελέχωση και λειτουργία των Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.»
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 200.000,00€ από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία – Υδροδότηση οικισμού Γραμματικού.
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 249.292,35€ από ΥΠΕΣ (Ι’ Κατανομή έτους 2021)
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης ορισμού τρόπου εκτέλεσης και όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων»

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •