Οικονομική Επιτροπή | 34η συνεδρίαση 25 Οκτωβρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 34/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 25/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και της ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Μαραθώνος
 2. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση δημοπρασίας της εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης περιπτέρου στη Λ. Μαραθώνος 80 στο Μαραθώνα.
 3. Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου μας με εκθεσιακό περίπτερο στο 9th INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2022 3-5/11/2022.
 4. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσής και απαλλαγή υπόλογου.
 5. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. για την διέλευση των οχημάτων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ και απαλλαγή υπόλογου.
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς μίας υδροφόρας μάρκας FORD TRUCKS από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 508/2022 Απόφασης Δημάρχου «Απευθείας ανάθεση των εργασιών αντικατάστασης σωλήνα της γεώτρησης που έχει δημιουργηθεί από την ηλεκτρόλυση, λόγω της παλαιότητας και της ποιότητας του νερού με αποτέλεσμα την κατά τόπους φθορά αυτού και την μεταφορά της ηλεκτρόλυσης στα στοιχεία της αντλίας, λόγω του κατεπείγοντος».
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση Φακέλου Σύμβασης, των όρων της διακήρυξης και του τρόπου ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης μελέτης- με τίτλο ” ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ”.
 9. Λήψη απόφασης για την Έγκριση φακέλου του έργου “Βιοκλιματική Ανάπλαση Κέντρου Νέας Μάκρης” και όρων διακήρυξης και τρόπου ανάθεσης του έργου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 311-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
 10. Λήψη απόφασης για τον διορισμό δικηγόρου για την υπόθεση Βαρσοπούλου.
 11. Λήψη απόφασης για τον διορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν καταθ. ΑΚ1609/2022 αίτησης ακύρωσης και αναστολής που κατέθεσε η εταιρία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών_

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •