Οικονομική Επιτροπή | 35η συνεδρίαση 11 Νοεμβρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 35/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 11/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προμήθεια υλικών ύδρευσης.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Προσάρτημα –έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου) χρήσης οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και της ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων του Δήμου Μαραθώνος (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και της ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) Δήμου Μαραθώνος.
 5. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, στη Δομή «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ») για την περίοδο 2022 – 2023.
 6. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της Ρ.Ε.
 7. Λήψη απόφασης για την ένταξη Πράξης του Δήμου Μαραθώνος (Ν. Απικής) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 11», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) « Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς- Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 513/2022 Απόφασης Δημάρχου «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης υδροφόρων οχημάτων για πόσιμο νερό, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, καθώς λόγω βλάβης του μοτέρ του αντλιοστασίου στο Σέσι Γραμματικού, αυτό αφαιρέθηκε και εστάλη για επισκευή και εν αναμονή της αποκατάστασης της βλάβης του μοτέρ και μέχρι την επανατοποθέτησή του πρέπει να γεμίζουν με πόσιμο νερό οι δεξαμενές και να γεμίσει το δίκτυο ώστε ν αρχίσει να φτάνει στους καταναλωτές προκειμένου να μην αφήσουμε χωρίς πόσιμο νερό έναν ολόκληρο οικισμό».
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την Προμήθεια οικοδομικών υλικών & ασφάλτου για κοινοχρήστους χώρους-εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της σύμβασης εκχώρησης απαίτησης και εξόφλησης αποζημίωσης (του ΚΗΙ 9827 οχήματος)
 11. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του με αριθ. 85/2022 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Αν. Αττικής και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.
 12. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 12463/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 27ο Μονομελές).
 13. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 13861/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 23ο Μονομελές).
 14. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά των με αριθ. 77/2022 και 78/2022 Αποφάσεων του Κεντρικού Λιμενάρχη Χαλκίδας περί επιβολής Διοικητικών Προστίμων.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών.
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 17. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς υλικών από την J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. για τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •