Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 36η συνεδρίαση 13ης Νοεμβρίου 2019

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 13.11.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Όρων Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του έργου “ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ”
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς δύο δέντρων ελιάς από τον Χ.Ε.
 4. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης
 5. Λήψη απόφασης για την Έγκριση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών αντικειμένων του Δήμου ( οχημάτων – πλαστικών κάδων –μπαταριών –αλουμινίου
 6. Λήψη απόφασης για την παράταση χρόνου λήξης της με αρ. 278/2019 σύμβασης με την εταιρεία ΣΟΛCrowe κατόπιν της 24003/6-11-2019 αιτήσεως
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
 8. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης και απαλλαγή υπόλογου.
 9. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης και ορισμός υπόλογου.
 10. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00€ για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος και ορισμός υπόλογου.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό – αποψιλώσεις κοινοχρήστων χώρων και μεταφορά υπολειμμάτων αποψιλώσεων καθαρισμού (οριστικός ανάδοχος).
 12. Λήψη απόφασης για την για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 191/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 13. Λήψη απόφασης για την για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 6006/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εξώδικου προσδιορισμού αποζημίωσης σύμφωνα με την υπ. Αριθμ 8880/19 σχετική αίτηση της Κα Π.Δ.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εξώδικου προσδιορισμού αποζημίωσης σύμφωνα με την υπ. Αριθμ 8882/19 σχετική αίτηση του Κ Κ.Ι.
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εξώδικου προσδιορισμού αποζημίωσης σύμφωνα με την υπ. Αριθμ 8881/19 σχετική αίτηση του Κ Κ.Μ.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος