Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 35η συνεδρίαση 23ης Οκτωβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή Σχολιάστε

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 23/10/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την απόδοση του για την προμήθεια ειδών για την πολιτική προστασία και απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς η οποία αφορά στην κάλυψη του κόστους μελετών για την επέκταση του κοιμητηρίου Μαραθώνα από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του δήμου από την BLOOM ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
 4. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 9749/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 29ο Μονομελές).
 5. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 9750/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 29ο Μονομελές).
 6. Λήψη απόφασης περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Μαραθώνος ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία απαλλοτριώσεων) κατά τη συζήτηση της αίτησης (αριθ. καταθ. 99122/247/2018) των Ελ. Βουλή και Ευγ. Σωτήρχου για αναγνώρισή τους δικαιούχων αποζημίωσης.
 7. Λήψη απόφασης περί ανανέωσης εντολής διορισμού δικηγόρων για παράταση και εκπροσώπηση του Δήμου Μαραθώνος ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ΄τμήμα) κατά τη συζήτηση της αίτησης (αριθ. καταθ. Ε 1190/2017) μετά από παραπομπή από το ΔΕφΑθ της Σύμπραξης Γραφείων Μελετών «SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. – PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ- ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ- ALCOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. –INFOTERRA Ο.Ε.- ΥΔΡΟΜΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. – ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ – ΕΛΕΝΗ ΚΕΧΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» κατά του Δήμου Μαραθώνος
 8. Λήψη απόφασης για την υπ. Αριθμ πρωτ. 19183/21-08-18 Αίτηση του κ. Κ.Κ. για αποζημίωση.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών για καθαρισμούς – αποψιλώσεων κοινοχρήστων χώρων και μεταφορά υπολειμμάτων αποψιλώσεων καθαρισμού (προσωρινός ανάδοχος).
 10. Λήψη απόφασης για την ματαίωση ή παράταση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με συστημικό αύξοντα αριθμό: 79496 για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης και τελικής διάθεσης αποβλήτων αμιάντου από τις περιοχές Μάτι, Νέο Βουτζά και λοιπούς πυρόπληκτους οικισμούς.
 11. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2019 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 12. Λήψη απόφασης για την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μαραθώνος.
 13. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό Δημοτικών Τελών, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2020.
 14. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2020.
 15. Λήψη απόφασης περί Καθορισμού  τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020.
 16. Λήψη απόφασης περί   Καθορισμού  τελών διαφήμισης  για το έτος 2020
 17. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
 18. Λήψη απόφασης περί Καθορισμού τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης   για το έτος 2020
 19. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων και απολογιστικών στοιχείων ισολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος                                      
της Οικονομικής Επιτροπής
Τσίρκας Στέργιος

Σχολιάστε