Οικονομική Επιτροπή | 35η συνεδρίαση 25 Οκτωβρίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 35/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 25/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού αθλητικών χώρων Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών προγράμματος GENESIS και συστήματος δημοσιολογιστικής παρακολούθησης για το έτος 2021.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων στη Λεωφόρο Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια δύο (2) φορτηγών με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα με μεγάλα παραπέτια (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 6. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 182820 του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5071429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020.
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς δύο οθονών DELL ηλεκτρονικού Υπολογιστή από τον Ν. Κ.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.ΜΑ
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση εργασιών και ενεργειών για την ολοκλήρωση του έργου της διαλυθείσας από 04.12.2013 εργολαβικής σύμβασης.
 10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 249.292,35€ ως συμπληρωματική Ι΄ κατανομή από έτους 2021
 11. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων.
 12. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 84.912,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες διδακτικού έτους 2021-2022._

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •