Οικονομική Επιτροπή | 35η συνεδρίαση 7 Οκτωβρίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 35/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 21/10/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την απόδοση δωρεάς αντισηπτικών προϊόντων για τα ειδικά σχολεία από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του αιτήματος της υπαλλήλου κα Κ.Β. για παρακολούθηση του σεμιναρίου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ»
 3. Λήψη απόφασης που αφορά στην επικαιροποίηση και συνέχιση συμβάσεων τροφίμων του ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»
 4. Λήψη απόφασης που αφορά στην 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»
 5. Λήψη απόφασης για την Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο του Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΤΩΝ 2020-2021”.
 6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης στο έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ”
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την διαχείριση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Μαραθώνος. για το έτος 2020 και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας μεταλλικών  κάδων απορριμμάτων και αμαξιδίων καθαριότητας.
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 101.120,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση παρακολούθησης του σεμιναρίου «“Τ.Α.Π.-ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ”» του τμήματος εσόδων. (3 συμμετέχοντες)
 11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού από την Ι’ κατανομή έτους 2020 από τους ΚΑΠ.
 12. Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης για το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων  ηλικίας 55-67.
 13. Λήψη απόφασης για την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μαραθώνος.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση παρακολούθησης του σεμιναρίου «“Αρμοδιότητες και Λειτουργία Νέας Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά τις πρόσφατες Νομοθετικές Αλλαγές”»
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των αιτήσεων για αποζημίωση από ζημιές που προκλήθηκαν σε μνήματα στα Δημοτικά Κοιμητήρια.
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών  Νο 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων (προσωρινός ανάδοχος).
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για τη συντήρηση και εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών  Δήμου Μαραθώνος & επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού του αντλιοστασίου πυρόσβεσης της Ε΄ κατασκήνωσης(προσωρινός ανάδοχος)
 18. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δίμηνης απασχόλησης για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος. (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών).
 19. Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της υπ’ αρ. 257/21-09-2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος
 20. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών  από  χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης
 21. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη  προσαυξήσεων   από  χρηματικούς καταλόγους
 22. Λήψη απόφασης για προαιρετική μείωση των επαγγελματικών μισθώσεων πληττόμενων επιχειρήσεων  τουλάχιστον 30 % του συνολικού μισθώματος για το μήνα Οκτώβριο 2020 λόγω κορωνοιού σύμφωνα με την Απ. Υπ. Οικ. Α1225/07-10-2020( Φεκ 4469/9-10-20)
 23. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 2132/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 6ο Μονομελές).
 24. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 2754/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 19ο Μονομελές).
 25. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 2755/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 19ο Μονομελές).
 26. Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.
 27. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 28. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για τη προμήθεια υλικών ύδρευσης (προσωρινός ανάδοχος)

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •