Οικονομική Επιτροπή | 36η συνεδρίαση 25 Νοεμβρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 36/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 25/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μαραθώνα για το έργο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ”, προϋπολογισμού 771.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%
 2. Λήψη απόφασης τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22SYMV011296894 σύμβασης που αφορά την προμήθεια Τροφίμων και λοιπών ειδών Παντοπωλείου λόγω της πανδημίας Covid-19 καθώς και των αλλεπάλληλων αυξήσεων των τιμών της ενέργειας και του κόστους μεταφοράς σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 1077/2022 αίτημα της εταιρείας Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ. του ΝΠΙΔ (Κ.Ε.Δ.ΜΑ).
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς Πληροφοριακών – Ενημερωτικων Πινακίδων για το Δήμο Μαραθώνα από την εταιρεία Montana Business Advertising
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ενός προτζέκτορα από την εταιρεία AstraZeneca Α.Ε..
 5. Λήψη απόφασης για την έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ”
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση του Διαγωνισμού του έργου “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ”
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022.
 8. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη οφειλών/προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους.
 9. Λήψη απόφασης περί Καθορισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2023
 10. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για το έτος 2023
 11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό Δημοτικών Τελών, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2023
 12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό Τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2023
 13. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2023.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5071429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020.
 15. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της με αριθ. Πρωτ. 412382/2022 πράξης επιβολής προστίμου της επιθεώρησης εργασίας.
 16. Λήψη απόφασης για την προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Μαραθώνος και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ ΟΤΑ Α.Ε. για τη διοικητική υποστήριξη στο Δήμο Μαραθώνος για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης»
 17. Λήψη απόφασης για την 6η Αναμόρφωση Δήμου Μαραθώνος
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογιστικών καταστάσεων ταμειακής διαχείρισης Οικουμενικού έτους 2021.
 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 566/2022 Απόφασης Δημάρχου «Περί απευθείας ανάθεση των συμπληρωματικών εργασιών, της επικαιροποιημένης τεχνικής έκθεσης για την άμεση επισκευή της δυσλειτουργικής αντλίας της γεώτρησης στη θέση ΣΕΣΙ Γραμματικού».
 20. Λήψη απόφασης για τον διορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης καθέτων ιδιοκτητών.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •