Οικονομική Επιτροπή | 37η συνεδρίαση 17 Νοεμβρίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 37/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 05/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για την προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2, της επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος (προσωρινός ανάδοχος).
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2021.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ελέγχου υλοποίησης Γ’ τριμήνου προϋπολογισμού 2021.
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 249.292,35€ από απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 ως ΙΑ’ κατανομή έτους 2021.
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 64.957,50€ από Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 7η, 8η και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2021.
 7. Λήψη απόφασης για την παράταση ισχύος των μισθωτηρίων συμβολαίων του ΓΕΛ Μαραθώνος κατόπιν και της υπ.αρ.17612/15-9-2021 αιτήσεως του Κ.Α. του Ι.
 8. Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την εκτέλεση του «THE CARGO PROJECT: ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών εργασιών πριν την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •