Οικονομική Επιτροπή | 37η συνεδρίαση 2 Δεκεμβρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 37/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 02/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς του κόστους ανέγερσης πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή του Ν. Βουτζά Δήμου Μαραθώνος από την μη κερδοσκοπική εταιρεία Πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ
 2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (άρ. 5) της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και του Δήμου Μαραθώνος για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης και των αντίστοιχων εξωτερικών διακλαδώσεων, σε οικισμούς Β’ και Γ’ Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271 ΕΟΚ
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των Απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος οικονομικού έτους 2021
 4. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως με αριθμ. Πρωτ. 15697/12-07-2022 του Μπ. Θ. περί νομική υποστήριξης.
 5. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη οφειλών / προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους.
 6. Λήψη απόφασης της αιτήσεως με αρ. πρ. 27207/22 για μείωση μισθώματος από δικαίωμα χρήσης περιπτέρου
 7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης Δήλωσης του Ν.1221/1981 που αφορά Δέσμευση 178 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •