Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 37η συνεδρίαση 26ης Νοεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή Σχολιάστε

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 26/11/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
 2. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 3. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των δαπανών της συμμετοχής υπαλλήλων στο Επιστημονικό Συνέδριο για στελέχη Οικονομικής Διοικησης & Τεχνοκράτες των ΟΤΑ με τίτλο “Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση” και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
 5. Λήψη απόφασης  για την έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινόχρηστους χώρους – εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό – αποψιλώσεις κοινοχρήστων χώρων και μεταφορά υπολειμμάτων αποψιλώσεων καθαρισμού.
 7. Λήψη απόφασης περί δημιουργίας Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2020.
 8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 14524/2019 απόφασης του 19ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών.
 9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 145114/2019 απόφασης του 19ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση οριστικής παραλαβής πρωτοκόλλων εργασιών – υπηρεσιών.
 11. Λήψη απόφασης για την ηλεκτροδότηση του ΑΤΜ της τράπεζας Eurobank στην πλατεία Γραμματικού.
 12. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς εορταστικού στολισμού για την κοινότητα Γραμματικού από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ.
 Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος                                      
της Οικονομικής Επιτροπής
Τσίρκας Στέργιος

Σχολιάστε