Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 38η Συνεδρίαση 28ης Νοεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 28/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια μεταχειρισμένου υδροφόρου οχήματος.
 2. Λήψη απόφασης για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων από υπαλλήλους του Δήμου.
 3. Λήψη απόφασης για την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Μαραθώνος.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία INFOLEX.
 6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια διαδικασιών αξιολόγησης και γνωμοδότησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2018, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)”.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •