Οικονομική Επιτροπή | 37η συνεδρίαση 29 Οκτωβρίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 37/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε έκτακτη  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 29/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι από 1-11-2020 ο Δήμος Μαραθώνος θα πρέπει να λειτουργήσει Υπηρεσία Δόμησης (άρθρο 43 του ν. 4735/2020 ΦΕΚ Α΄197/12.10.2020) και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή, λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης, μπορεί να προβεί σε σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας, κατά το άρ. 99 του ν. 3852/2010.

Λόγω της πρόσφατης ψήφισης της ανωτέρω διάταξης που τροποποίησε την προϊσχύουσα (άρ. 97Α του ν. 3852/2010), αλλά και εξαιτίας των συνθηκών λόγω COVID-19, δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών και διευθετήσεων με το Δήμο Παλλήνης, του οποίου η Πολεοδομία θα παρέχει στο Δήμο μας την απαιτούμενη διοικητική υποστήριξη. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η κατεπείγουσα σύγκληση της ΟΕ για τη λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Παλλήνης.

  1. Λήψη απόφασης για την «Σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Μαραθώνος από το Δήμο Παλλήνης»

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •