Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 37η συνεδρίαση 6ης Νοεμβρίου

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 06/11/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 586,94€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 5.869,41€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 3. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της μελέτης “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος”.
 4. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση του Διαγωνισμού του έργου “ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016 ”
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναμόρφωσης του εγκεκριμένου Ο.Π.Δ. έτους 2018 του Δήμου Μαραθώνος βάση της Υπ. Αριθμ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ.
 6. Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων (ανακοπή, προσφυγή, αίτηση αναστολής) κατά του με Αριθμ. 20461/2018 χρηματικού καταλόγου της ΥΔΟΜ Παλλήνης.
 7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 14710/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 35ο Τριμελές – Β’ Σύνθεση)
 8. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για  την πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για  πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για :  EKMIΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
 11.  Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς σε μονάδα επεξεργασίας ογκωδών και άλλων απορριμμάτων – μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων που εναποτίθενται σε μισθωμένα από την ίδια εταιρεία μέσα προσωρινής αποθήκευσης τύπου skip container χωρητικότητας 7-8 κυβικών προς περαιτέρω επεξεργασία και τελική διάθεση, λόγω του κατεπείγοντος
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού για την Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: “ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ”
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ”
 15. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 14710/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 35ο Τριμελές – Β’ Σύνθεση)
 16. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α, φρούτων και λαχανικών για την σίτιση των πληγέντων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της 5ης κατασκήνωσης του Δήμου μας
 17. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α, φρούτων και λαχανικών για την σίτιση των πληγέντων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της 5ης κατασκήνωσης του Δήμου μας
 18. Λήψη απόφασης κατόπιν της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 11035/29-6-2018 αίτησης του Κου Αλτιπαρμάκη Μάριου περί εξωδικαστικού συμβιβασμού.

 

 Ο  Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ηλίας  Ψηνάκης