Οικονομική Επιτροπή | 37η συνεδρίαση 6 Νοεμβρίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός Συνεδρίασης 37/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση, με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 6/11/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για το έτος 2024
 2. Λήψη απόφασης για Καθορισμό τελών διαφήμισης για το έτος 2024.
 3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό Δημοτικών Τελών, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2024
 4. Λήψη απόφασης για Καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024 5. Λήψη απόφασης για καθορισμό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
 5. Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών ύδρευσης έτους 2024
 6. Λήψη απόφασης για Έγκριση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση και απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαραθώνος
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού VI της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού με ΣΑ ΕΣΗΔΗΣ 177181, για την προμήθεια υλικών ύδρευσης.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •