Οικονομική Επιτροπή | 38η συνεδρίαση 11 Νοεμβρίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 38/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 11/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών  Νο 2 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων (οριστικός ανάδοχος).
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση & εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών δήμου Μαραθώνος & επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού του αντλιοστασίου πυρόσβεσης της Ε΄ κατασκήνωσης  και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την διαχείριση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2020 και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών εργασιών πριν την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς 2000 ατομικά μπουκαλάκια νερό σε τέσσερις ποδοσφαιρικές ομάδες του Δήμου Μαραθώνα.  από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς της εκπόνησης μελέτης αναδιαμόρφωσης της νησίδας σε τμήμα της Λεωφόρου Μαραθώνος από την ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς των εργασιών προμήθειας και εγκατάστασης μεταλλικής κερκίδας 200 θέσεων στο Ανοικτό Θέατρο Βαρνάβα από την ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς  288 μασκών “smile masks”, για τους δασκάλους των δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Μαραθώνος από την ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια μεταλλικών  κάδων απορριμμάτων και αμαξιδίων καθαριότητας(προσωρινός ανάδοχος)
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 586,94€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 5.869,41€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
 12. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ποσού 6.000,00€ από την τράπεζα Eurobank για κάλυψη επιτακτικών αναγκών.
 13. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής  για την πληρωμή φωτοτυπιών της Νομικής Υπηρεσίας και απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
 14. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής  για την πληρωμή φωτοτυπιών και κτηματολογίου, της Νομικής Υπηρεσίας και ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
 15. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 11905/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 18ο Μονομελές)
 16. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. 12284/2020 και 12285/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 18ο Μονομελές).
 17. Λήψη απόφασης για την παράταση ισχύος της σύμβασης με αριθμ. 2399/2019 περί συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης Η/Υ.
 18. Λήψη απόφασης για την διαγραφή  ή μη οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.

Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •