Οικονομική Επιτροπή | 38η συνεδρίαση 6 Δεκεμβρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 38/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 06/12/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας για το Δήμο Μαραθώνος και για τα Νομικά του Πρόσωπα.
 2. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευσης πίστωσης για Σεμινάριο κυβερνοασφάλειας και διοργάνωσης παιδικού Χριστουγεννιάτικου φεστιβάλ στα πλαίσια δράσεων ΚΔΑΠ.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 του ΝΠΙΔ ΚΕΔΜΑ.
 4. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης
 5. Λήψη απόφασης για την πρόσληψης ενός (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη συνέχιση & υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» με Κωδικό ΟΠΣ 5002413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της 3235/11-11-22 γνώμης του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλεια των ΟΤΑ.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου – Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) Οικονομικού Έτους 2023, Δήμου Μαραθώνος και Νομικών του Προσώπων.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2021

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •