Οικονομική Επιτροπή | 39η συνεδρίαση 16 Δεκεμβρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 39/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 16/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς βιβλίων για τις ανάγκες των σχολικών συγκροτημάτων και Δημοτικών βιβλιοθηκών από την εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και ο εκδότης Νικόλαος Καραμανλής
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος.(94-2022 Απόφαση Δ.Σ. ΝΠΔΔ Τετράπολις, ΑΔΑ: Ψ181ΟΕΠΠ-Π3Ξ).
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικ. Έτους 2023 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος,(95/2022 απόφαση Δ.Σ. ΝΠΔΔ» Τετράπολις ΑΔΑ: 6ΣΑ3ΟΕΠΠ-Ζ2Χ) .
 4. Λήψη απόφασης περί δημιουργίας Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2023
 5. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 14474/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 6ο Μονομελές).
 6. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 3714/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 8ο Μονομελές).
 7. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνα για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2022 και ορισμός υπολόγου.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •