Οικονομική Επιτροπή | 39η συνεδρίαση 20 Νοεμβρίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 39/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 20/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια υλικών ύδρευσης και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε., του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και του Δήμου Μαραθώνα για την μελέτη για το έργο “ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ  ΣΤΟΥΣ  ΔΗΜΟΥΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ –ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ” συνολικού προϋπολογισμού 297.586,73€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.ΜΑ.
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού Νο 2 του έργου «Κατεδάφιση Διώροφου κτιρίου 3 εντός οικοπέδου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης»

Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς σε μονάδα επεξεργασίας ογκωδών και άλλων απορριμμάτων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που εναποτίθενται σε μισθωμένα από την ίδια εταιρεία προσωρινά μέσα αποθήκευσης.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •