Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 4η συνεδρίαση, 29ης Ιανουαρίου 2019

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 29.1.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 586,94€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 5.869,41€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
  3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς παπλωμάτων από την εταιρεία FRESENIUS KABI HELLAS για τους δημότες μας που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τις φονικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018
  4. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της 163-2018 ΟΕ απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία HENKEL εργασιών για την αποκατάσταση στάσεων λεωφορείων περιοχής Μάτι στη Λεωφόρο Μαραθώνος και την αποκατάσταση/αντικατάσταση/ συντήρηση κιγκλιδωμάτων για πεζούς επί των οδών Ποσειδώνος- Κυανής Ακτής στο Μάτι.
  5. Λήψη απόφασης για τη για την έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Μαραθώνος και των νομικών του προσώπων και την κατακύρωση στον οριστικό ανάδοχο.
  6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια μεγάλων οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας (απορριμματοφόρα, αρπάγη, φορτηγό) μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς βάσης.
  7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση του Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ,ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»
  8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  9. Λήψη απόφασης για την αίτηση τροποποίησης της απόφασης 10-2018 ΟΕ, για τη συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια διαδικασιών αξιολόγησης και γνωμοδότησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2019, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)”.

 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας  Ψηνάκης