Οικονομική Επιτροπή | 42η συνεδρίαση 17 Δεκεμβρίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 42/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 17/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αρ. 22385/18-12-2020 σύμβασης (με ισχύ έως 31/12/2021) της της εταιρείας ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για την προμήθεια «Τροφίμων & λοιπών ειδών Παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος και Νομικών Προσώπων»
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτ ποιητικού) για το έργο “αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν τις δημοτικές κοινότητες Μαραθώνα – Γραμματικού”
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου πρακτικού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το έργο “Διανοίξεις οδών Δ.Κ. Νέας Μάκρης”
 4. Λήψη απόφασης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και προσδιορισμό αποζημίωσης με ισχύουσα αντικειμενική, που οφείλει ο Δήμος Μαραθώνος λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 0118044 Ο.Τ. 366 της 3ης πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Μαραθώνος (αίτηση Π. – Σ. Α)
 5. Λήψη απόφασης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και προσδιορισμό αποζημίωσης με ισχύουσα αντικειμενική, που οφείλει ο Δήμος Μαραθώνος λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 0118041 Ο.Τ. 366 της 3ης πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Μαραθώνος (αίτηση Σ. Σ.)
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού – απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2020.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 18/2021 απόφασης Δ.Σ. του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. που αφορά στην 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ
 8. Λήψη απόφασης για τον διορισμό δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την εκκαθάριση της ΜΕΔΗΜ Α.Ε.
 9. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 2264/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 7ο Μονομελές).
 10. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 22976/2021 αίτησης του Στ. Γκ. Περί παροχής νομικής υποστήριξης.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών για την ανάδειξη προσωρινού
 12. αναδόχου για παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών προγράμματος GENESIS και συστήματος Δημοσιολογιστικής παρακολούθησης για το έτος 2021.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •