Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 40η Συνεδρίαση 19ης Δεκεμβρίου 2017

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 19/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την απόδοση των πάγιων προκαταβολών.
 2. Λήψη απόφασης περί δημιουργίας Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2018»
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων.
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αριθμό 1533/2017 Απόφασης Δημάρχου Μαραθώνος περί μη άσκησης ενδίκων μέσων».
 5. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ.: 1)Α18301/2017, 2)Α18303/2017, 3)Α18304/2017, 4)Α18305/2017, 5)Α18306/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 7ο Μονομελές) και 6) Α15996/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 9ο Μονομελές), με τις οποίες απορρίπτονται προσφυγές του Δήμου Μαραθώνος κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων του Κεντρικού Λιμενάρχη Ραφήνας
 6. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 27860/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 28ο Μονομελές) και κατά της με αριθ. Α18013/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 7ο Μονομελές), με τις οποίες απορρίπτονται προσφυγές του Δήμου Μαραθώνος κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων του Νομάρχη Αν. Αττικής και του Περιφερειάρχη Αττικής αντίστοιχα
 7. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 16983/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 26ο Τριμελές), με την οποία έγινε δεκτή η Προσφυγή των Νικ. Κασσαβέτη και Ανθής συζ. Νικ. Κασσαβέτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνος και ακυρώθηκανοι από 29-10-2007 πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα κατόπιν μετατροπής εισφοράς σε γη που κοινοποιήθηκαν στους προσγφεύγοντες από τον τότε Δήμο Ν. Μάκρης
 8. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 94/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η από 10-6-2015 αγωγή της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. κατά του Θ. Μπογοσιάν και κατά του Δήμου Μαραθώνος
 9. Λήψη απόφασης για την παραίτηση ή μη από το δικόγραφο της από 28-9-2015 (με αριθ. καταθ. 101714/3744/2015) αγωγής αποζημίωσης του Δήμου Μαραθώνος ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά των Κ. Χρυσούλα, Αθ. Μπούσουλα, Διον. Κολονέρου και Χρ. Διαμάντη και την άσκηση ή μη νέας αγωγής κατά των παραπάνω και κατά του Σπ. Ζαγάρη, μετά και την έκδοση του με αριθμό 1917/2017 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •