Οικονομική Επιτροπή | 40η συνεδρίαση 20 Δεκεμβρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 40/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 20/12/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30μ.μ., προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται:

1) στο γεγονός ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής των στοιχείων, που ζητήθηκαν δια της υπ’ αριθ. 29188/15-12-2022 πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής εκπνέει στις 25/12/2022, ήτοι την ημέρα των Χριστουγέννων, και πρέπει να υπάρχει νωρίτερα απόφαση για την παράταση ή μη.

2) στο γεγονός ότι η προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου και ιδιαίτερα των οχημάτων καθαριότητας είναι υποχρεωτική και επιβεβλημένη για την ασφάλεια οδηγών και οχημάτων.

  1. Λήψη απόφασης για τη παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, λόγω αιτήματος του αναδόχου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια με τίτλο «THE CARGO PROJECT: ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με συστημικό αριθμό 171948,2.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών Ι και ΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου» του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •