Οικονομική Επιτροπή | 40η συνεδρίαση 26 Νοεμβρίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 40/2020)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 26/11/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό Δημοτικών Τελών, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2021
 2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2021
 3. Λήψη απόφασης για απόφασης περί Καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021
 4. Λήψη απόφασης περί  Καθορισμού τελών διαφήμισης  για το έτος 2021
 5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
 6. Λήψη απόφασης περί Καθορισμού τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης   για το έτος 2021
 7. Λήψη απόφασης περί παροχής νομικής υποστήριξης στην Επιτροπή Εκκαθάρισης της εργολαβικής σύμβασης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ».
 8. Λήψη απόφασης περί άσκησης ενδίκου βοηθήματος κατά του από 6.11.2020 κατασχετηρίου εγγράφου της Βασιλικής Βενέρη και της συναφούς επιταγής προς πληρωμή.
 9. Λήψη απόφασης περί διορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Μαραθώνα κατά τη συζήτηση αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων και Ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 10. Λήψη απόφασης για την συμπληρωματική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου για την διαχείριση βιοαπόβλητων.
 11. Λήψη απόφασης επί της υπ. Αριθμ πρωτ. 25477/27-11-19 αίτησης της κα Κ.Χ. για αποζημίωση λόγω οδικού ατυχήματος.
 12. Λήψη απόφασης για την διαγραφή προσαυξήσεων χρηματικού καταλόγου από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στην 5η Π.Ε.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •