Οικονομική Επιτροπή | 41η συνεδρίαση 23 Δεκεμβρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 41/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 23/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι με τη λήξη του Οικονομικού έτους πρέπει να γίνουν οι λογιστικές τακτοποιήσεις και οι εγγραφές των νέων επιχορηγήσεων

  1. Λήψη απόφασης για την 7η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2023 Δήμου Μαραθώνος.
  2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 57.769,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για ενίσχυση της ρευστότητας λόγω επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού από την άυξηση του ενεργειακού κόστους
  3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 72.770,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ από το τέλος διαφήμισης – κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 2880/21
  4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 68.520,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ ως έσοδο ΤΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 άρθρο 24 του Ν.2130/93

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •