Οικονομική Επιτροπή | 42η συνεδρίαση 10 Δεκεμβρίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 42/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 10/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο του Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΤΩΝ 2020-2021”.
 2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της μελέτης 03/18 που συνοδεύει της υπ΄ αριθμ. 21384/03-10-2019 σύμβασης του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ”, λόγω αλλαγών στο χώρο επέμβασης.
 3. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2020 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια μεταλλικών  κάδων απορριμμάτων και αμαξιδίων καθαριότητας (οριστικός ανάδοχος)
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 55.300,00€  για τις λειτουργικές δαπάνες Σχολείων έτους 2020 – Δ’ κατανομή.
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 37.099,81€  για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Μαραθώνος»
 7. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 4682/10-03-2020 Σύμβασης προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαραθώνος και σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •