Οικονομική Επιτροπή | 42η συνεδρίαση 28 Δεκεμβρίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 42/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 28/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσκλησης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ λόγω του κατεπείγοντος για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μαραθώνος”».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Προϋπολογισμού ετησίου προγράμματος δράσης και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.ΜΑ.»
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Προσάρτημα –έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου) χρήσης οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς της προμήθειας και τοποθέτησης ενός κινητήρα booster στη θέση ΣΚΑΛΙΖΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ από την εταιρεία COMAR ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑ Ο.Ε.
 5. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 14474/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 6ο Μονομελές).
 6. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 3714/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 8ο Μονομελές).
 7. Λήψη απόφασης για την Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας του Κοινωνικού Φαρμακείου με το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Givemed
 8. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης και απαλλαγή υπόλογου.
 9. Λήψη απόφασης για την απόδοση πάγιων προκαταβολών.
 10. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της Νομικής Υπηρεσίας και απαλλαγή υπόλογου.
 11. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του δήμου Μαραθώνος στο διεθνές συνέδριο στο Μπουραζάνι.και απαλλαγή υπόλογου.
 12. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή υπαλλήλου στο 22ο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής με τίτλο: «Αθλητισμός, Τουρισμός και Αναψυχή. Μοχλοί Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης», και απαλλαγή υπόλογου.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2023, 2024 και 2025 για τον Δήμο Μαραθώνος και τα Νομικά του Πρόσωπα.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάπλασης Κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Κ. Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος” ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡ. 22SYMV010785489 και αρ. πρωτ.13229/21-06-22.
 15. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την κατανάλωση ρεύματος των δύο ειδικών σχολείων που στεγάζονται στο ίδρυμα Παμμακάριστος κατόπιν αιτήματος του ιδρύματος για το Παιδί «η Παμμακάριστος».
 16. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από το ετήσιο τέλος καθαριότητας και συντήρησης κοιμητηρίου των υπόχρεων για τα ενταφιασμένα θύματα της πυρκαγιάς της 23 Ιουλίου 2018 και τη διαγραφή των ετήσιων τελών καθαριότητας και συντήρησης κοιμητηρίου που έχουν βεβαιωθεί στους υπόχρεους, για τα ενταφιασμένα θύματα της πυρκαγιάς της 23 Ιουλίου 2018.
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 18. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του αθλητή της Εθνικής Ομάδας Στίβου ΑΜΕΑ και εξειδίκευση πίστωσης για το σκοπό αυτό.
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών καταστάσεων οικονομικούς έτους 2017 του ΝΠΔΔ ΔΗΘΕΜΑ
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών καταστάσεων οικονομικούς έτους 2018 του ΝΠΔΔ ΔΗΘΕΜΑ
 21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών καταστάσεων οικονομικούς έτους 2019 του ΝΠΔΔ ΔΗΘΕΜΑ
 22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών καταστάσεων οικονομικούς έτους 2020 του ΝΠΔΔ ΔΗΘΕΜΑ
 23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών καταστάσεων οικονομικούς έτους 2021 του ΝΠΔΔ ΔΗΘΕΜΑ_

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •