Οικονομική Επιτροπή | 43η συνεδρίαση 18 Δεκεμβρίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 43/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 18/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι «Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην υλοποίηση το έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ” θα πρέπει, πριν την λήξη της προηγούμενης Προγραμματικής (ήτοι στις 21/12/2020), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνος,να λάβει Απόφαση περί έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υπογραφή της 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μαραθώνα για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •