Οικονομική Επιτροπή | 44η συνεδρίαση 22 Δεκεμβρίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 44/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 22/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στις Προσκλήσεις AT04 (Α.Π. 18214/29.09.2020), ΑΤ06 (Α.Π. 14576/24.07.2020), ΑΤ08 (Α.Π. 19576/19.10.2020), ΑΤ11 (Α.Π. 14578/24.07.2020), ΑΤ12 (Α.Π. 18215/29.09.2020) και ΑΤ14 (Α.Π. 20003/27.10.2020)
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 28/2020 απόφασης Δ.Σ. του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. που αφορά στην 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ»
 3. Λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ».
 4. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021.
  ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 0000529379
 5. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) του ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τη λειτουργία Δομών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μαραθώνος (οριστικός ανάδοχος)
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού , της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την εργασία παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς σε μονάδα επεξεργασίας ογκωδών και άλλων απορριμμάτων – μη επικίνδυνων αποβλήτων που εναποτίθενται σε μισθωμένα από την ίδια εταιρία προσωρινά μέσα αποθήκευσης του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 8. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης με αριθμ. Πρωτ. 10920 6/7/2020 με θέμα «Συμβουλευτική υποστήριξη υπηρεσιών για την συλλογή δικαιολογητικών και στοιχείων κατάθεσης φακέλου για την άδεια λειτουργίας ΚΔΑΠ στα πλαίσια της ωρίμανσης για τη συμμετοχή στη δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2019.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας
  διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών «Μικροβιοκτονίας – Απολύμανσης Σχολείων, αθλητικών χώρων και κτιρίων» του Δήμου Μαραθώνος. (προσωρινός ανάδοχος).
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για τις εργασίες συντήρησης – τοποθέτησης και αποξήλωσης χριστουγεννιάτικου διακόσμου. (προσωρινός ανάδοχος).
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας
  διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού , της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλασσίων προορισμών σε παραλίες του Δήμου Μαραθώνος» (οριστικοί ανάδοχοι).
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 24/2020 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. για την ψήφιση – έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και αντίστοιχου Ο.Π.Δ., μετά από τη σύμφωνη γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
 16. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Ν.Π.Δ.Δ. «Τετράπολις» για την Πράξη «Αναβάθμιση Υποδομών & Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό MIS 5035524, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020
  και έγκριση των όρων αυτής.
 17. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 3217/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 20ο Μονομελές).
 18. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 3379/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 5ο Μονομελές).
 19. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 2692/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 6ο Τριμελές).
 20. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 3433/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 16ο Τριμελές).
 21. 21.Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 15424/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 23ο Μονομελές).
 22. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της Νομικής Υπηρεσίας.
 23. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 61.838,16€ για την καταβολή
  μισθωμάτων σχολικών μονάδων περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020
 24. Λήψη απόφασης για την 11η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μαραθώνος.
 25. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπράτησης της εκμίσθωσης του κυλικείου στην Ε Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα της Κοινότητας Νέας Μάκρης
 26. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
 27. 27.Λήψη απόφασης για την αποζημίωση επικειμένων κατόπιν αιτήσεως του κ. Σ.Δ.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •