Οικονομική Επιτροπή | 45η συνεδρίαση 29 Δεκεμβρίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 45/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 29/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Μαραθώνος».
 2. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης και απαλλαγή υπόλογου.
 3. Λήψη απόφασης για την απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων για τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
 4. Λήψη απόφασης για την απόδοση πάγιων προκαταβολών.
 5. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της Νομικής Υπηρεσίας.
 6. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων και απαλλαγή υπόλογου.
 7. Λήψη απόφασης για έγκριση ισολογισμών της ΚΕΔΜΑ των οικονομικών ετών 2017, 2018 και 2019.”
 8. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Μαραθώνος ως Εταίρος Δικαιούχος σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ στην υποβολή πρότασης για την υλοποίηση έργων που αφορούν στη Δράση: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα (last mile transportation), Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων», του Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2014-2020»
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 65.957,50€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ ως 10,11,& 12 μηνιαία κατανομή 2021.
 10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 58.730,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ ως έσοδο από ΤΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.19 του αρθρου 24του ν. 2130/93.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 18/2021 απόφασης Δ.Σ. του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. που αφορά στην 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ
 12. Λήψη απόφασης για την για την διαγραφή ή μη οφειλών / προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •