Οικονομική Επιτροπή | 46η συνεδρίαση 30 Δεκεμβρίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 46/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 30/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί έναρξης των διαδικασιών για την ανάθεση της ολοκλήρωσης των εργασιών της διαλυθείσας εργολαβίας “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ” από την ανώνυμη εταιρεία “ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ” ως οιονεί καθολικής διαδόχου της εταιρείας “ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του αρθ. 61 του Ν. 3669/2008 και των ομοίων διατάξεων της παρ. 13 του αρθ. 160 του Ν. 4412/2016. και τις με αριθ.133/2020 και 207/2020 αποφάσεις ΔΣ.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς δωροεπιταγής για το κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος από την εταιρεία Timothy’s Family.
 3. Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης και απαλλαγή υπόλογου.
 4. Λήψη απόφασης για την απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων για τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος. ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 0000530031
 5. Λήψη απόφασης για την απόδοση εντάλματος προπληρωμής για άντληση στοιχείων από το κτηματολόγιο και απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος.
 6. Λήψη απόφασης για την απόδοση πάγιων προκαταβολών.

 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •