Οικονομική Επιτροπή | 5η συνεδρίαση 17 Φεβρουαρίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 5/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 17/2/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή της έγκρισης τροποποίησης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Μαραθώνος» με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
 2. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.000,00€ για τον Τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος και ορισμός υπόλογου.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών προγράμματος GENESIS και συστήματος δημοσιολογιστικής παρακολούθησης για το έτος 2022.
 4. Λήψη απόφαση για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών Νο 1,Νο 2, της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος (προσωρινός ανάδοχος).
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 311.511,48€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ κατανομή έτους 2023.
 7. Λήψη απόφασης για την σύσταση παγίας Δήμου Μαραθώνος και Δημοτικών Κοινοτήτων έτους 2023.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 55/7-2-2023 ΑΔ περί άσκησης ενδίκου βοηθήματος,
 9. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αριθ 16589/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 33ο Μονομελές).
 10. Λήψη απόφασης για την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Μαραθώνος
 11. Λήψη απόφασης περί διορισμού δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Μαραθώνος ενώπιον του Συμβούλιού Επικρατείας.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •