Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική Επιτροπή | 6η συνεδρίαση 18ης Φεβρουαρίου 2020

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 18/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών  από  χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης (περιπτώσεις ενστάσεων)
 2. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών  από  χρηματικούς καταλόγους
 3. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών  από  χρηματικούς καταλόγους α΄ τετράμηνου 2019 από τις πυρόπληκτες περιοχές (απόφαση 20470/20 Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ)
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς φωτιστικών σωμάτων από τον κ.Ε. Κ. για το Κοινοτικό Κατάστημα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς φαρμάκων για το κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος από την εταιρεία PFIZER
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς εργαλείων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση του Διαγωνισμού του έργου “ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ”
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ”
 1. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2019 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.
 2. Λήψη απόφασης περί κατάρτισης Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την κατάρτιση του Μητρώου έως 31/12/2020.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 6. Περί  προσφυγής στην διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης κατόπιν άγονου τμήματος, της ομάδας Γ-2.7 του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 73854 για την «προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του Προσώπων».
 7. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας ασφαλτικού υλικού και υλικού 3Α για τη συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Μαραθώνος, κατόπιν αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
 8. Λήψη απόφασης για επαναδιορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Μαραθώνος κατά τη συζήτηση της με ΓΑΚ 106020/ ΕΑΚ 9771/2019 Αγωγής (Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Αντικείμενο: Εμπράγματο) των  1) Δ.Α., 2) Β.Α.,3) Μ.Α. και 4) Φ.Ε. κατά του Δήμου Μαραθώνος και του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •