Οικονομική Επιτροπή | 6η συνεδρίαση 4 Μαρτίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 6/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 04/03/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ενός παγκακίου και ενός κάδου από την Henkel Hellas
 2. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2022
 3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου & λοιπών αντικαταβολών για το έτος 2022
 4. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών / προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης
 5. Λήψη απόφασης απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών / προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαραθώνος και οριστικής απόρριψης προσφοράς οικονομικού φορέα.
 7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. 13714/2021, 13711/2021, 13709/2021, 13699/2021, 13716/2021 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 6ο Μονομελές)
 8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 13727/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 6ο Μονομελές)
 9. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 3826/28-2-2022 αίτησης του Μ.Αδ. περί παροχή νομικής υποστήριξης.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •