Οικονομική Επιτροπή | 7η συνεδρίαση 18 Μαρτίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 7/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 18/03/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών / προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Μίσθωση μηχανημάτων οδοποιίας για την διάστρωση ασφαλτικού ξύσματος σε χωματόδρομους του Δήμου Μαραθώνος».
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αρ. 4629/18-03-2021 σύμβαση παροχής υπηρεσιών απολύμανσης μικροβιοκτονίας σχολείων – αθλητικών χώρων και κτιρίων για τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 182820 του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5071429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ψήφισης Προϋπολογισμού – Ο.Π.Δ οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΘΕΜΑ.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •