Οικονομική Επιτροπή | 8η συνεδρίαση 2 Μαρτίου 2023

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 8/2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 2/3/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ελέγχου υλοποίησης Γ’ τριμήνου προϋπολογισμού 2022.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ελέγχου υλοποίησης Δ’ τριμήνου προϋπολογισμού 2022.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την Προμήθεια οικοδομικών υλικών & ασφάλτου για κοινοχρήστους χώρους – εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022 και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 5. Λήψη απόφαση για την έγκριση πρακτικών διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο «THE CARGO PROJECT: ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» κατόπιν της αριθ. Δ95/2021 σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.».
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 127.368,00€ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2022-2023.
 7. Λήψη απόφασης για την Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 195339 για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».
 8. Λήψη απόφασης επί των με αριθ. πρωτ. α) 2591/2023 και β) 2677/2023 Αιτήσεων του Β.Θ. περί παροχής νομικής υποστήριξης.
 9. Λήψη απόφασης για τον Εξώδικο προσδιορισμό αποζημίωσης επικειμένων συστατικών, λόγω ρυμοτόμησης και Τακτοποίησης, για την ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0127012 που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Τ. 466 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος.
 10. Λήψη απόφασης για την παράταση χρόνου μίσθωσης του κυλικείου της 5ης κατασκήνωσης σύμφωνα με την αρ. 24551/22 αίτηση.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ. Αριθμ πρωτ. 4426/24-2-2023 Αίτησης του Τ.Μ. για έξοδα εκπροσώπησης από πληρεξούσιο δικηγόρο._

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •