Οικονομική Επιτροπή | 8η συνεδρίαση 26 Φεβρουαρίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 8/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 26/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αίτησης παράτασης χρόνου παράδοσης υλικών λόγο covid από την εταιρεία Amber Energy.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 4. Λήψη απόφασης περί παραίτησης ή μη από ένδικο μέσο σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 2938/19-2-2021 αίτηση της “ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ”.
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 55.300,00€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ (1η κατανομή 2021) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης Η/Υ, εξυπηρετητών, συστημάτων και δικτύων Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθώνος έτους 2021.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2021.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •