Οικονομική Επιτροπή | 9η συνεδρίαση 20ης Μαρτίου 2020

websupport Οικονομική Επιτροπή Σχολιάστε

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 9/2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 20/03/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ., ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 12 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του.

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αριθμό 215/2020 απόφασης Δημάρχου.
  2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς της εκπόνησης μελέτης αναδιαμόρφωσης της νησίδας σε τμήμα της Λεωφόρου Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ.
  3. Λήψη απόφασης επί της με αριθμ. Πρωτ. 5019/16-3-200 Αίτησης του Θ.Χ. περί νομικής υποστήριξης.
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια καινούργιου υδροφόρου οχήματος (προσωρινός ανάδοχος).
  5. Λήψη απόφασης για την για την έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών του Δήμου Μαραθώνος ετών 2020, 2021 και 2022 (προσωρινός ανάδοχος)
  6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων από Σ.Μ.Α

Λήψη απόφασης για την εκκαθάριση της από 4/12/2013 εργολαβικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου « Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Μαραθώνος»

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Σχολιάστε