Οικονομική Επιτροπή | 9η συνεδρίαση 30 Μαρτίου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 9/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 30/03/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών / προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης
 2. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 21-3-22 για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού εμβαδού 250,32 τμ
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 107/2022 Απόφασης Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 5. Λήψη απόφασης για την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΏΝ, ΛΌΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΕΚΤΆΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΠΙΔΑ» ΣΤΟ ΔΉΜΟ ΜΑΡΑΘΏΝΑ».
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΊΩΝ ΜΑΡΑΘΏΝΑ ΚΑΙ ΚΆΤΩ ΣΟΎΛΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΊΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΊΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΏΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΕΚΤΆΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΠΙΔΑ».
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση “ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ” ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή του ποσού ως επιχορήγηση από χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου «ΠΑΡΚΟ ΔΡΟΜΕΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
 10. Λήψη απόφασης για την 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων έργων 2022.
 11. Λήψη απόφασης για την Έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου «ΠΑΡΚΟ ΔΡΟΜΕΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
 12. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης στο έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ13ΗΣ & 14ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ»
 13. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. 549/2022 και 550/2022 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 19ο Μονομελές).
 14. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 498/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 11ο Μονομελές).
 15. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των Ζ. Γ. και Ν. Γ. περί παροχή νομικής υποστήριξης.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •