Οικονομική Επιτροπή | 9η συνεδρίαση 5 Μαρτίου 2021

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 9/2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 5/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μμ, ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται:

Α) Στο γεγονός ότι πρέπει να γίνουν άμεσα οι απολυμάνσεις των χώρων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Β) Γιατί λόγω του κατεπείγοντος όπως αυτό αιτιολογήθηκε στην προηγούμενη απόφαση της Ο.Ε. πρέπει άμεσα να υποβληθούν βελτιωμένες οικονομικές προσφορές στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης από τους οικονομικούς φορείς.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών «Μικροβιοκτονίας – Απολύμανσης Σχολείων, αθλητικών χώρων και κτιρίων» του Δήμου Μαραθώνος. (οριστικός ανάδοχος).
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 13ΗΣ & 14ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ

 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •