Ορισμός επιτροπής για δωρεά εργαλείων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός επιτροπής  παραλαβής εργαλείων και αναλώσιμων μετά από δωρεά της εταιρίας MBS ΕΠΕ (αντιπροσωπεία μοτοσυκλετών HONDA) στον Δήμο Μαραθώνος»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/018 τ.Α΄ ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

δ) Το γεγονός ότι η εταιρία MBS ΕΠΕ (αντιπροσωπεία μοτοσυκλετών HONDA), που εδρεύει επί της Λ. Μαραθώνος 49 στη νέα Μάκρη, προτίθεται να παρέχει δωρεάν προς τον Δήμο Μαραθώνος μία σειρά από εργαλεία και αναλώσιμα για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας

ε) Την υπ αριθ 34/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς εργαλείων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας»

στ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β’)

ζ) Την ανάγκη ορισμού επιτροπής παραλαβής εργαλείων και αναλώσιμων μετά από δωρεά της εταιρίας MBS ΕΠΕ (αντιπροσωπεία μοτοσυκλετών HONDA) στον Δήμο Μαραθώνος για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

                                        Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τον ορισμό επιτροπής παραλαβής εργαλείων και αναλώσιμων, μετά από δωρεά της εταιρίας MBS ΕΠΕ (αντιπροσωπεία μοτοσυκλετών HONDA), που εδρεύει επί της Λ. Μαραθώνος 49 στη Νέα Μάκρη, στον Δήμο Μαραθώνος για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία θα αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

  1. Κανέλλο Αναστάσιο του Ηλία, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
  2. Κολοβό Γεώργιο του Δημητρίου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο Τμήματος Ηλεκτρομ/κων Έργων & Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος
  3. Μπισμπιρούλα Χρήστο του Κωνσταντίνου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΔΕ Σιδηροτεχνιτών με βαθμό Α΄

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΩ1ΨΩΛΜ-1ΘΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΩ1ΨΩΛΜ-1ΘΝ

Σχολιάστε