Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός άμισθου συνεργάτη Δημάρχου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Αρ. Απόφασης  1251/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006)
  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010)
  • Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» (ΦΕΚ 133/Α/2018)
  • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147 Β/27-11-2012)
  • Την ανάγκη για επικουρία του Δημάρχου Μαραθώνος σε θέματα που αφορούν τον συντονισμό, την οργάνωση & τη λειτουργία του ιδιαίτερου γραφείου του Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης
  • Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κ. Χατζόπουλου Ηλία του Χαραλάμπους ως άμισθο συνεργάτη του Δημάρχου Μαραθώνος προκειμένου να ασχολείται με θέματα  που αφορούν τον συντονισμό, την οργάνωση & τη λειτουργία του ιδιαίτερου γραφείου του Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης.

Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Στέργιος Τσίρκας

Σχολιάστε