Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός άμισθου συνεργάτη Δημάρχου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αρ. Απόφασης 971/2019

 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006)
  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010)
  • Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» (ΦΕΚ 133/Α/2018)
  • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147 Β/27-11-2012)
  • Την ανάγκη για επικουρία του Δημάρχου Μαραθώνος σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ιδιαίτερου γραφείου του στο δημοτικό κατάστημα Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος.
  • Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κ. Χρυσίνα Αναστασίου του Ιωάννη ως άμισθο συνεργάτη του Δημάρχου Μαραθώνος σε θέματα  που άπτονται της λειτουργίας του ιδιαίτερου γραφείου του στο δημοτικό κατάστημα Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

 

Στέργιος Τσίρκας