Ορισμός έμμισθου αντιδημάρχου Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Ορισμός έμμισθου αντιδημάρχου Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 • Την υπ’ αριθμόν 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνα που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αναφορικά με την ασφάλιση των αιρετών,
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 όπως αυτά προκύπτουν από την υπ’ αριθμόν 11247/2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28-12-2012) και την υπ’ αριθμόν 138/Γ5-132/14 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 255/Β/07-02-2014),
 • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ – 3147 Β/27-11-2012),
 • Το γεγονός ότι στο Δήμο Μαραθώνος μπορούν να οριστούν πέντε (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι
 • Τις  υπ αριθ εγκυκλίους 82/59633/20-08-2019 και 48/22119/07-04-2020 ΥΠ ΕΣ με θέμα : Ορισμός Αντιδημάρχων
 • Την υπ αριθ 580/2020 απόφαση με θέμα : Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας Δήμου Μαραθώνος.
 • Την υπ αριθ 6/2021 απόφαση περί ορισμού του κ. Τσακιργιάννη Βασιλείου ως άμισθου αντιδημάρχου
 • Την από 24/05/2021 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Αντιδημάρχου Ευαγγελόπουλου Νικολάου σύμφωνα με την οποία απεβίωσε την 17/05/2021
 • Το γεγονός ότι οι ορισμένοι έμμισθοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Μαραθώνος είναι τέσσερεις (4) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κου Τσακιργιάννη Βασιλείου του Μιχαήλ, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, ως έμμισθου Αντιδημάρχου Δήμου Μαραθώνος, έως και την 01/09/2021.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ Τσακιργιάννη Βασίλειο του Μιχαήλ είναι: της υπηρεσίας Συντήρησης Πρασίνου όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 12 περ. (γ) παρ. 17 στις αρμοδιότητες τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας  & Συντήρησης Πρασίνου  του ΟΕΥ του Δήμου μας.

Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

Εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων,  δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εκτός των διαδικασιών απευθείας αναθέσεων και ΕΑΔ.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Όταν ο κ. Τσακιργιάννης απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί  ο Δήμαρχος Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/65ΞΓΩΛΜ-ΑΔΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/65ΞΓΩΛΜ-ΑΔΗ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •