Ορισμός Αναπληρωτή Προϊστάμενου Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων

websupport Ανακύκλωση, Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊστάμενου Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 35,72,100 του Ν 3584/2007 ( ΦΕΚ 143 Α) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 3. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51 Α ) «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 51.παρ.1δ του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α) όπως τροποποιήθηκε τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.6 του Ν.3979/2011.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011 ( ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ98/26-04-2013 ) «Κύρωση της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.
 7. Τις διατάξεις της εγκύκλιου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 8. Τη με ΑΠ οικ.34832/17 εγκ./2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 9. Το με ΑΠ 3345/06-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 10. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3147/Β/2012
 11. Την υπ αριθμ. 53/2509/29-01-2014 Προκήρυξη-Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου μας.
 12. Το με Α.Π. 9202/3-4-2014 έγγραφό μας προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ανατ. Αττικής, με το οποίο διαβιβάσθηκαν οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων και επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων Δήμου Μαραθώνος.
 13. Το υπ αριθ 4/19-03-2015 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής το οποίο διαβιβάστηκε στο Δήμο μας με το υπ αριθ πρωτ. 101,3/06-04-2015 έγγραφο με θέμα «Επιλογή προϊσταμένων τμημάτων Δήμου Μαραθώνος»
 14. Το γεγονός της κένωσης θέσης Προϊσταμένου Δ/νσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου και την αναπλήρωσή του από υπάλληλο ασκούντα καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος
 15. Την υπ αριθ πρωτ 989/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί χορήγησης ειδικής άδειας σε υπάλληλο προκειμένου να ασκήσει καθήκοντα Δημάρχου σε άλλον Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), κατόπιν σχετικής αίτησής του, και την ανάγκη αναπλήρωσής του στη θέση Προϊσταμένου Τμήματος Δήμου Μαραθώνος μέχρι τη λήξη της θητείας του
 16. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 του Ν.4369/2016 «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων»
 17. Την υπ αριθ 20/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού του Μπογοσιάν Θεόφιλου του Γεωργίου ως Προϊστάμενο Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών Δήμου Μαραθώνος
 18. Την υπ’ αριθμ. 106/10-3-2020 απόφαση Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου περί μετάταξης του Μπογοσιάν Θεόφιλου του Γεωργίου, μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών του Δήμου Μαραθώνος, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου (ΦΕΚ 426/Γ/14-4-2020) και την εγκατάσταση του υπαλλήλου στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου από 1/6/2020.
 19. Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του μόνιμου υπαλλήλου Βελισσαρίου Νεκτάριου του Λάμπρου κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου ΔΕ Εποπτών με βαθμό Α΄
 20. Την υπ’ αριθμ. 276/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την τοποθέτηση του Βελισσαρίου Νεκτάριου του Λάμπρου, μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου ΔΕ Εποπτών με βαθμό Α΄, στην θέση Αναπληρωτή Προϊστάμενου Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.

Αναθέτουμε στον υπάλληλο τα καθήκοντα που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη θέση από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος

Στον ανωτέρω θα καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια
(http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 Ν. ΖΟΛΟΤΑΡΙΩΦ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΛΥΕΩΛΜ-ΓΜ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΛΥΕΩΛΜ-ΓΜ0

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •